جفاكنده بی (كومه) معنا ندارد
      


    

اهالــی محتـــرم وخونگـــرم وولایتمدارروستای جفاكنــده میدانم كه این بارهم متاسفـانه مــورد بی مهــری وبی عــدالتی تنــی چندازمسئـــولان شهرستانی وروستایی قرارگرفته اید. بنده هم به مانند شما بعدازشنیدن خبر برزمین افكنــدن آثارتاریخی وزیبای (كومـــه) بسیارمتاثر وناراحت  گشته ام.        


آقای مسئولی كه خود را دایه مهربانتر ازمادرجلوه داده ودرسایتها وخبرگزاریها این چنین بیان داشته ایدكه (بنای تاریخی مورد بی توجهی صاحب ملك قرار گرفته ودرحال تخریب بوده است)...جناب آقای مسئول شما كه دارای این همه احساس مسئولیت وخلاقیت وجدان كاری میباشید ونگران بناها ومكان های مردم هستید پس چرا  فكری جهت ترمیم وبازسازی اون عزیزانی كه به نان شب محتاج بوده ودرخانه ومنزل قدیمی و بسیار نامطلوب زندگی میكنندوبا فرا رسیدن فصل سرما وباران بجای شیشه پنجره اتاق خود ازنایلونهای رنگی ضایعاتی سطل آشغال كوچه وپس كوچه استفاده میكنند،باصدای رعدوبرق وشروع باران همه اهل خانه با داشتن ظرف آشپزخانه چشم به سقف اتاق خود انداخته تا به دنبال چكیدن قطره های باران ظرف رازیر آن گذاشته كه مبادا تكه فرش كهنه ای كه برروی آن می نشینند خیس شود و تازه اگر هم بارون شدت داشته باشه با صداهایی كه ازریختن قطرات به درون ظرفها ایجاد میشه احساس گوش كردن گروه سمفونی 500نفره بهت دست میده. بجای فروختن این بنای تاریخی وزیباكه دارای قدمت چندین ساله بوده بهتر نبوده كه از روش عاقلانه تر ومهربانانه تری  برای حفظ ونگهداری آن انتخاب می نمودید. مثلا  بجای دست گرفتن بیل وكلنگ وچكش وتحمل این همه سنگینی،اون قلم ناقابل آبی رنگ خود را جهت استفاده از آئین نامه ها وتبصره ها و مفادهای اداری كه دركشورما الی هزارماشاء الله كم هم نیست استفاده میكردید.بهترآن نبودكه مبلغ ناچیزی جهت حصارنمودن ومسقف كردن آن بنای تاریخی درهمان مكان اختصا ص میدادید.


حال سئوال من واهالی خونگرم ودوست داشتنی روستای جفاكنده از آن آقای مسئول وشورا ودهیار محترم روستا این است كه:


کجای جهان اصل یک بنا و اثر تاریخی را خراب می کنند تا از مصالح آن، آن بنا را در مکانی دیگر بازسازی کنند؟             


      

     

      امیدوارم اعضای شورای محترم ودهیار اسبق وبالاخص(یعقوب دا) عزیزمون جواب توجیح كننده ای برای اهالی محل داشته باشند!!


           امه دل داغ بیشتی بوردی (كومه جان)                                     امه چوبكندره تنها بیشتی بوردی(كومه جان)

                                                        


                       از خوانندگان این پست چه آنهای كه كومه را از نزدیك دیدن وچه ندیدن ...چه شنیدن وچه نشنیدن تقاضا میشود


                   جهت ارائه نظرات وانتقادات وپیشنهادات خود را درقسمت نظرات كه در بالای هر پست آمده ثبت نمایند.

              
::
نویسنده : امید تبرائی
تاریخ : سه شنبه 28 مهر 1394